ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
141 Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Federative Republic of Brazil บราซิล
142 MOU บรูไนดารุสซาลาม
143 MOU between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Science and Technology of the Islamic Republic of Pakistan ปากีสถาน สป.
144 Agreement of Scientfic and Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Panama ปานามา
145 Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Portugal โปรตุเกส สป.
146 Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Repulic of Poland on the Co-operation in Science and Technology โปแลนด์
147 บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และ สถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเปรู เปรู
148 MOU between GISTDA and CONIDA เปรู
149 Assessment of the aggressiveness of outdoor test sites for materials “WorldAlu” ฝรั่งเศส
150 Numerical and Experimental Studies of a Biomass Gasification Plant For Hydrogen Production ฝรั่งเศส
151 Collaboration Arrangement in the fields of science, technology and innovation ฝรั่งเศส
152 Memorandum of Understanding onlife science, health science, and medicine ฝรั่งเศส
153 การประชุมด้านแก้ว Technical Committee 02 Chemical Durability and Glass Analysis (ICG) ฝรั่งเศส
154 General Cooperation Agreement between The National Science and Technology Development Agency and The Centre National de la Recherche Scientifique ฝรั่งเศส
155 The MoU on environmental sciences and life sciences ฝรั่งเศส
156 Memorandum of Understanding: Collaborations and Exchanges in Fields of Shared Interest and Expertise ฝรั่งเศส
157 บันทึกความเข้าใจ (Trilateral MOU) ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ National Council of Science Museum, India and HEUREKA, The Finnish Science Centre, Finland อินเดีย อพ.
158 ความร่วมมือในกรอบ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) ศรีลังกา สป.
159 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ศรีลังกา ศรีลังกา สวทน.
160 Research Project on Fertilizer, Mushroom and Pheromone Technologies ฟิจิ