ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
121 Project the Research on Tropical Rain Forest at Sakaerat Environmental Research Station ญี่ปุ่น
122 MOU on Research cooperation ญี่ปุ่น
123 Joint Research Agreement on Innovation on Production and Automotive Utilization of Biofuels from Non-Food Biomass ญี่ปุ่น
124 MEMORANDUM OF COOPERATION Between THE NATIONAL RESEARCH LABORATORY OF METROLOGY and THE NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY, THAILAND ญี่ปุ่น
125 MEMORANDUM OF COOPERATION between THE NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY, THAILAND and THE NATIONAL METROLOGY INSTITUTES OF JAPAN ญี่ปุ่น
126 Arrangement between Japan Atomic Energy Agency and Thailand Institute of Nuclear Technology ญี่ปุ่น
127 MOU เดนมาร์ก
128 Agreed Minutes on laboratory and proficiency testing provider accreditation cooperation between Department of Science Service (DSS)/ Bureau of Laboratory Accreditation (BLA) and Taiwan Accreditation Foundation (TAF)/ Department of Laboratory Accreditation (LA) ไต้หวัน
129 Equipment Loan Agreement ไต้หวัน
130 MOU ไต้หวัน
131 - นอร์เวย์
132 S&T Cooperation นิวซีแลนด์
133 S&T Cooperation นิวซีแลนด์
134 Thailand-New Zealand Letter of Intent on Science Technology and Innovation Cooperation นิวซีแลนด์
135 MOU นิวซีแลนด์
136 MOU between GISTDA and TERMA B.V., Netherlands for Satellite Ground Control Systems Development Cooperation เนเธอร์แลนด์
137 MOU between The UNESCO-IHE Institute for Water Education and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) เนเธอร์แลนด์
138 MOU between The UNESCO-IHE Institute for Water Education and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) เนเธอร์แลนด์
139 MOU เนเธอร์แลนด์
140 Memorandum of Understanding between National Science and Technology Development Agency and Nepal Academy of Science and Technology เนปาล