ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
81 บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศซ.) และ Institute of Crops Nuclear Technology Utilization, Zhejiang Academy of Agricultural Science ประเทศจีน จีน
82 MOU จีน
83 MOU จีน
84 MOU จีน
85 Memorandum of Understanding between the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China and the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand on Scientific and Technological Cooperation จีน
86 Memorandum of Understanding between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Chinese Academy of Sciences of the People's Republic of China จีน
87 Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Chile ชิลี
88 MOU ชิลี
89 Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Chile ชิลี
90 MOU ชิลี
91 Memorandum of the Meeting between National Metrology Institute of Japan (NMIJ), Japan and Department of Science Service (DSS), Thailand ญี่ปุ่น
92 Memorandum of Understanding Re: Intellectual Propety Protocol ญี่ปุ่น
93 The Model Project for Bioethanol Production from Cassava Pulp in Thailand ญี่ปุ่น
94 MOU ญี่ปุ่น
95 Agreement on Academic Exchanges ญี่ปุ่น
96 Memorandum of Understanding regarding Mutual Certification ญี่ปุ่น
97 International Cooperation and Program Exchange Agreement between the Global Information and Telecommunication Institute, Graduate School of Global Information and Telecommunications Studies, Waseda University, Japan and NECTEC, Thailand ญี่ปุ่น
98 The Memorandum of Understanding for Conducting the Training on “Open Source Software Training” in Bangkok, Thailand ญี่ปุ่น
99 Memorandum of Understanding between NII, Japan and NECTEC, NSTDA, Thailand ญี่ปุ่น
100 Agreement on the Language Grid ญี่ปุ่น