ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
61 Letter of Agreement แคนาดา
62 MOU แคนาดา
63 Agreement on Promoting Four Cooperation Projects between The Ministry of science and technology of the Kingdom of Thailand and The Ministry of science and technology of the People's Republic of China จีน สป.
64 Concerning Agricultural Cooperation on Flower and Medicinal Plant จีน
65 Pilot-Scale Production of Bioactive Extracts from Thai Medicinal Plants จีน
66 The Cooperation to Facilitate the Access to the Microbiological Resources and Information, Promote Joint Researches and Exchange Researchers จีน
67 The Co-operationa in the ISO 9001 Certifications จีน
68 MOU between the MOST of the Kingdom of Thailand and Wuhan University of the People’s Republic of China on the Establishment of “Sirindhorn International Center for Geo-informatics” จีน
69 MOU ด้าน Research and Development of Natural Language Processing Technology, Corpus Linguistics Technology and Applications จีน
70 MOU จีน
71 MOU for Learning Network and Collaborative Research on Water Resource and Environment Management between The Institute of Atmospheric Physics (IAP) The Chinese Academy of Sciences (CAS), Republic of China and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) Ministry of Science and Technology, Thailand (including International Center for Climate and Environment Sciences (ICCES)) จีน
72 MOU on Cooperation between Hydro and Agro Informatics Institute Ministry of Science and Technology and Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences จีน
73 MOU between The Ministry of Science and Technology of The Kingdom of Thailand and Wuhan University of The People's Republic of China "Sirindhorn International Center of Geoinformatics" จีน
74 Memorandum of Understanding between Institute of Environment and sustainable development in agricultural (IEDA) under The Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) จีน
75 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between The Institute of Agricultural Economics and Development (IAED), under the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII), under the Ministry of Science and Technology, Thailand จีน
76 MOU ระหว่าง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จีน
77 MOU ระหว่าง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติNational Center for Nanoscience and Technology (NCNST) จีน
78 บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศซ.) และ Chinese Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน จีน
79 บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศซ.) และ Vegetable Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน จีน
80 บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศซ.) และ Crop Gene Engineering Key Laboratory of Hunan Agricultural University ประเทศจีน จีน