ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
41 Record of Discussion on the Technical Cooperation on the Project for Collaboration of Scientific and Technology Basis of National Measurement Standards between NIMT and VMI เวียดนาม
42 การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ลาว ลาว
43 การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-เวียดนาม เวียดนาม
44 โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Selection of Candidates for the Lindau Nobel Laureate Meetings) เยอรมนี
45 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) เยอรมนี
46 Eye of the Sky Exhibition เยอรมนี
47 โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเวียดนาม เยอรมนี
48 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ แบตเตอรี เยอรมนี
49 MOU between Korea Aerospace Research Institute and Geo-Informatics and Space Technology Development Agency on The Cooperation in Remote Sensing and GIS เกาหลีใต้ สทอภ.
50 Agreed Minutes between Korea Institute of Ceramic Engineering Technology (KICET), Republic of Korea and Department of Science Services (DSS), Thailand (โครงการร่วมวิจัย Development of Cordierite Using Thailand's Raw Materials for Heat Resistance Tableware) (ระยะเวลาโครงการ: สิงหาคม 2557-ธันวาคม 2559) เกาหลีใต้ วศ.
51 บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ Korea National Research Resource Center (KNRRC) ประเทศเกาหลี เกาหลีใต้ ศช.พว.
52 MOU เกาหลีใต้
53 MOU เกาหลีใต้ อพ.
54 MOU เกาหลีใต้
55 บันทึกความเข้าใจ เกาหลีใต้
56 Memorandum of Understanding on Scientific and Technological Cooperation between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Science, ICT and Future Planning of the Republic of Korea เกาหลีใต้ สป.
57 MOU between KAZCOSMOS and GISTDA of The Kingdom of Thailand on establishment of Cooperation in The field of Space Activities คาซัคสถาน
58 Administrative Arrangement for the Import and Export of Radioactive Sources แคนาดา
59 MOU between Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, Ministry of Science and Technology, Kingdom of Thailand and the Earth Science Sector Department of Natural Resources Canada แคนาดา
60 MOU แคนาดา