ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
21 Remote Sensing Satellite Data Service Platform จีน สป.
22 โครงการ Remote Sensing Data Service Platform จีน สทอภ.
23 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Talented Young Scientist Visiting Program) จีน สป.
24 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Laboratory Program) เน้นการวิจัยและพัฒนาระบบรางเพื่อรองรับเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง จีน สป.
25 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Center) จีน สป.
26 โครงการความร่วมมือ “Titania Nanoporous/Tubular Structures via Electrochemical Anodization of Titanium: Effect of Electrolyte Conductivity and Anodization Voltage on Structural Order and Porosity” จีน ศว.พว.
27 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ อินโดนีเซีย อพ.
28 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ออสเตรเลีย อพ.
29 ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย สิงคโปร์ อพ.
30 โครงการความร่วมมือเพื่อร่วมงาน AdvaMed 2012 และ Knock Door private sectors สหรัฐอเมริกา ศลช.
31 โครงการวิจัย Battery Materials and Designs for Use in Plug-In Hybrid Electric Vehicles สหรัฐอเมริกา ศว.พว.
32 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์/การเผยแพร่ศักยภาพและแสวงหาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ในงาน Bio USA สหรัฐอเมริกา ศลช.
33 Thai-U.S. Creative Partnership สหรัฐอเมริกา ศอ.พว.
34 Thai-U.S. Creative Partnership สหรัฐอเมริกา ศอ.พว.
35 Thai-U.S. Creative Partnership สหรัฐอเมริกา ศอ.พว.
36 ความร่วมมือวิจัยร่วมกัน (Affiliation Agreement) สหรัฐอเมริกา ศน.พว.
37 International Regulatory Development Partnership (IRDP) สหรัฐอเมริกา ปส.
38 โครงการวิจัยด้านภูมิอากาศ สหรัฐอเมริกา สทอภ.
39 Remote Sensing สหรัฐอเมริกา สสนก.
40 Gamma Ray Burst (GRB) โดยใช้เทคนิค Imaging Polarimetry UNC at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา