ด้านโทรมาตรอัตโนมัติ (Automatic Telemetery)

ชื่อความร่วมมือ: 
ด้านโทรมาตรอัตโนมัติ (Automatic Telemetery)
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
ศรีลังกา
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
สสนก.
สถานะการดำเนินงาน: 
มีการดำเนินการ
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) มีความพร้อมในการพัฒนา ประยุกต์ใช้ในประเทศ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำไปยังประเทศศรีลังกา ได้แก่ โทรมาตรอัตโนมัติ (Automatic Telemetry) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ เก็บข้อมูลปริมาณน้ำ น้ำฝน และคุณภาพน้ำ เพิ้อนำมาวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนจัดการแก้ปัญหาน้ำของประเทศ
ทั้งนี้ สสนก. สามารถร่วมกิจกรรม ภายใต้กรอบ MOU ข้อบทที่ 2: Areas of Co-operation หมวด G. Adaptation Technology for Climate Change

สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
การบริหารจัดการน้ำ ด้านโทรมาตรอัตโนมัติ (Automatic Telemetery)