โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ "โครงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภูมิสารสนเทศ"

ชื่อความร่วมมือ: 
โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ "โครงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภูมิสารสนเทศ"
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
สวิตเซอร์แลนด์
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
สสนก.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
AGT International
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สสนก. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ระยะเวลาของความร่วมมือฯ
หมายเหตุของระยะเวลาความร่วมมือ: 
วันลงนาม= และระยะเวลาดำเนนการ=4 เดือนครึ่ง
สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ