โครงการ Fundamental Geo-spatial Data Set and Applications for Sustainable Development in Bhutan

ชื่อความร่วมมือ: 
โครงการ Fundamental Geo-spatial Data Set and Applications for Sustainable Development in Bhutan
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
ภูฏาน
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
สทอภ.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
รัฐบาลภูฎาน
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดพิมพ์หนังสือ ในขั้นต่อไปจะเริ่มดำเนินโครงการ Fundamental Geospatial Data Set and Applications for Sustainable Development in Bhutan โดยเป็นการจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ครอบคลุม 20 เมือง

สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
การจัดทำแผนที่ และการจัดทำหนังสือรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของภูฎานโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม