โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย

ชื่อความร่วมมือ: 
โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
ฝรั่งเศส
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
ศว.พว.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
ESIREM
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

มีนักศึกษาจาก ESIREM มาฝึกงานที่ศว. จำนวน 2 ท่าน

สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
แลกเปลียนบุคคลากรวิจัย