Record of Discussion (Photometry and radiometry)

ชื่อความร่วมมือ: 
Record of Discussion (Photometry and radiometry)
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
ญี่ปุ่น
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
มว.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
National Metrology Institute of Japan (NMIJ)
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

#มีการตกลงในเรื่องของปริมาณที่จะใช้เป็นความเข้มข้นของการส่องสว่าง#มีการกำหนดกรอบการทำงานโครงการ#มีการจัดหาพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านแสงและสี#NIMJ ได้ส่งรายการเครื่องมือที่จำเป็นให้แล้วในวันที่ 15 ธันวาคม 2546 และได้ส่งเอกสารข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ต้องการแล้วในวันที่ 31 มกราคม 2547

วันที่ลงนามความร่วมมือ: 
28/11/2003
ระยะเวลาของความร่วมมือฯ
วันเริ่มต้นความร่วมมือ: 
28/11/2003
หมายเหตุของระยะเวลาความร่วมมือ: 
<p>วันลงนาม=28/11/2003 และระยะเวลาดำเนนการ=ดำเนินการต่อเนื่อง</p>
สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
Photometry and radiometry