โครงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกจากประเทศจีน (Channel Building for China-Thailand Eco-energy Technology Transfer and Innovation Cooperation)

ชื่อความร่วมมือ: 
โครงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกจากประเทศจีน (Channel Building for China-Thailand Eco-energy Technology Transfer and Innovation Cooperation)
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
จีน
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
สนช.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
Shanghai Technology Transfer&Exchange (STTE)
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

ติดต่อประสานงานกับ STTE ในการคัดเลือกเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก (alternative energy) และภาคเอกชนที่มีศักยภาพสำหรับการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งจัดการประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานให้คณะผู้แทนจาก STTE และบริษัทเอกชนจีนที่เดินทางมาประเทศไทย และคณะผู้แทนจาก สนช. และบริษัทเอกชนไทยเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้สามารถพัฒนาโครงการที่มีโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือพัฒนาธุรกิจร่วมกันจำนวน 4 โครงการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาธุกิจระหว่างภาคเอกชนต่อไป

ระยะเวลาของความร่วมมือฯ
หมายเหตุของระยะเวลาความร่วมมือ: 
<p>วันลงนาม=ไม่มีการลงนาม และระยะเวลาดำเนนการ=2 ปี</p>
สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก (alternative energy)