การประชุม Asia Pacific Metrology Program (APMP)

ชื่อความร่วมมือ: 
การประชุม Asia Pacific Metrology Program (APMP)
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
จีน
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
วศ.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
ASIA-PACIFIC METROLOGY PROGRAMME (APMP)
สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
ความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรวิทยาและสอบเทียบ