ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
1 ด้านโทรมาตรอัตโนมัติ (Automatic Telemetery) ศรีลังกา สสนก.
2 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ "โครงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภูมิสารสนเทศ" สวิตเซอร์แลนด์ สสนก.
3 โครงการ Fundamental Geo-spatial Data Set and Applications for Sustainable Development in Bhutan ภูฏาน สทอภ.
4 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ฝรั่งเศส อพ.
5 โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย ฝรั่งเศส ศว.พว.
6 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ญี่ปุ่น อพ.
7 MINUTES OF MEETING BETWEEN THE JAPANESE EVALUATION TEAM AND THE THAI AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON THE JAPANESE TECHNICAL COOPERATION PROJECT ON TECHNICAL STRENGTHENING OF NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND) PHASE 1 ญี่ปุ่น มว.
8 MINUTES OF MEETING BETWEEN THE JAPANESE TERMINAL EVALUATIONTEAM AND THE AUTHORITIES CONCERNED OFTHE GOVERNMENT OF THAILAND ON THE JAPANESE TECHNICAL COOPERATION FOR THE PROJECT ON THE TECHNOCAL STRENGTHENING OF NATIONAL INSTITUTE OFMETROLOGY (THAILAND) PHASE 2 ญี่ปุ่น มว.
9 THE MINUTES OF MEETING BETWEEN THE PROJECT DESIGN TEAM AND THE THAI AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF THE KINGDOMON JAPANESE TECHNICAL COOPERATION FOR THE PROJECT ON TECHNICAL STRENGTHENING OF NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND) PHASE 1 ญี่ปุ่น มว.
10 THE MINUTES OF MEETING BETWEEN THE SECOND JAPANESE PREPARATORY STUDY TEAM AND THE THAI AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON THE JAPANESE PROJECT-TYPE TECHNICAL COOPERATION FOR TECHNICAL STRENGTHNING OF NATIONAL INSTITUTE ญี่ปุ่น มว.
11 THE MINUTES OF MEETING BETWEEN THE JAPANESE EX-ANTE EVALUATION TEAM AND THE THAI AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON THE JAPANESE TECHNICAL COOPERATION PROJECT ONTECHNICAL STRENGTHENING OF NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND) PHASE 2 ญี่ปุ่น มว.
12 Minutes of Meeting (Chemical Materials) ญี่ปุ่น มว.
13 Record of Discussion (Photometry and radiometry) ญี่ปุ่น มว.
14 MINUTES OF MEETING ON JICA/NIMT SEMINAR AND WORKSHOP ON MEASUREMENT STANDARDS IN BANGKOK ญี่ปุ่น มว.
15 MINUTES OF MEETING BETWEEN THE JAPANESE PREPARATORY STUDY TEAM AND THE AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF THAILAND ON THE JAPANESE PROJECT-TYPE TECHNICAL COOPERATION FOR TECHNICAL STRENGTHNING OF NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND) ญี่ปุ่น มว.
16 โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย ศว.พว.
17 โครงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกจากประเทศจีน (Channel Building for China-Thailand Eco-energy Technology Transfer and Innovation Cooperation) จีน สนช.
18 โครงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกจากประเทศจีน (Channel Building for China-Thailand Eco-energy Technology Transfer and Innovation Cooperation) จีน สนช.
19 การประชุม Asia Pacific Metrology Program (APMP) จีน วศ.
20 Collaborative Strategy Action Plan on Geo-spatial Disaster Monitoring, Assessing and Predicting System จีน สทอภ.